• انجام عملیات حفاری و مطالعات اكتشافي وآزمایشگاهی مهندسی ژئوتکنیک
 • خدمات مشاوره مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک سنگ (تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل داده های خاک و طراحی شالوده ها، شمع ها، سازه های نگهبان و دیوارهای حائل، بررسی مساله دار بودن خاک و ارزیابی پتانسیل روانگرایی،تثبیت خاک، بهسازی زمین، ارزیابی و تحلیل لغزش و رانش و ….)
 • محاسبات ظرفیت باربری و میزان نشست مجاز انواع پی‌های سطحی، نیمه عمیق، عمیق (شمع)
 • تعیین ظرفیت باربری و میزان نشست مجاز برای پی‌های سطحی واقع بر سنگ
 • تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک
 • تعیین ضرایب فشار جانبی خاک
 • طبقه بندي نوع زمين براساس آيين نامه های مربوطه نظیر طرح پلهاي راه و راه آهن در برابر زلزله (نشريه ۴۶۳) و آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله( استاندارد ۲۸۰۰ایران)
 • تتوصیه نوع سيمان مصرفي در پي‌ها با استفاده از نتایج آزمایش‌های شیمیایی آب و خاک
 • مطالعات ویژه مهندسی ژئوتکنیک
 • نظارت بر اجرای پروژهای مهندسی ژئوتکنیک
 • ارائه خدمات تخصصی مکانیک سنگ
 • مطالعات مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
 • کلیه خدمات مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک بر اساس نیاز کارفرما
FA