خدمات ما

مهندسی معدن

خدمات مشاوره امکان سنجی، پی جویی و پتانسیل مواد معدنی، بررسی ، تحقیق و برنامه ریزی اکتشاف، تهیه طرح های اکتشافی و انجام مطالعات اکتشافی، تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی و ...

ادامه مطلب

آزمایشهای مصالح ساختمانی و مقاومت

خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی مصالح ساختمانی ( شامل انواع آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی بر روی سیمان ، آزمایشهای مصالح ساختمانی از قبیل مقاومت فشاری و خمشی آجر ، موزاییک ، انواع آزمایشهای شیمیایی مصالح ، آزمایشهای مربوط به بتن تازه و بتن سخت شده ، و .....)

ادامه مطلب

زمین شناسی مهندسی و مهندسی زلزله

خدمات مشاوره زمین شناسی مانندتهیه نقشه ها وپروفیل های زمین شناسی عمومی و زمین شناسی مهندسی برای پروژهای سد، تونل،پل و غیره

ادامه مطلب

مهندسی ژئوتکنیک

خدمات مشاوره مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک سنگ (تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل داده های خاک و طراحی شالوده ها، شمع ها، سازه های نگهبان و دیوارهای حائل، بررسی مساله دار بودن خاک و ....)

ادامه مطلب

برخی از پروژه های اخیر

پروژه راه آهن تهران - پرند

موضوع پروژه:عملیات طراحی ، تامین و احداث افزایش خطوط راه آهن تهران –پرند قطعه اول (EPC)

ادامه مطلب

پروژه بزرگراه شمالی کرج

موضوع پروژه:تأمین مالی ، طرح ،تامین مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ساخت بزرگراه شمالی کرج (EPCF)

ادامه مطلب

پروژه پل شبنم کرج

موضوع پروژه:مطالعات ، طراحی ،تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات ساخت پل شبنم بر روی نهر دلمبر کرج

ادامه مطلب

زیرگذر ماهان

موضوع پروژه:تأمین مالی ـ طرح ـ تهیه مصالح،ماشین آلات، ساخت تقاطع غیرهمسطح بلوارماهان-آزادی به صورت E.P.C

ادامه مطلب

گواهینامه ها و صلاحیت ها