خدمات ژئوتکنیک مهندسی معدن  شامل :

  • خدمات مشاوره امکان سنجی، پی جویی و پتانسیل مواد معدنی، بررسی ، تحقیق و برنامه ریزی اکتشاف، تهیه طرح های اکتشافی و انجام مطالعات اکتشافی، تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی با مقیاس های مختلف و مدیریت طرح های اکتشاف معادن شامل مطالعات اولیه ، شناسایی و سنجش از دور ، تهیه نقشه های زمین شناسی اقتصادی ، تهیه نقشه های توپوگرافی ، مطالعات ژئوشیمیایی ، تلفیق اطلاعات و تهیه ژئودیتابیس،  مطالعات فنی و اقتصادی.
  • انجام برداشتهای ساختاری و تهیه مدل سه بعدی ناپیوستگی ها
  • برآورد خواص ژئومکانیکی توده سنگ بر اساس برداشت های صحرایی و آزمایشات آزمایشگاهی
  • تهیه لاگ ژئوتکنیک از مغزه های حاصل از حفاری
  • تحلیل سینماتیکی پایداری شیب
  • زون بندی ژئوتکنیک معدن
  • تحلیل پایداری دیواره های معدن و ارائه شیب پایدار دیواره های نهایی
  • انجام کلیه آزمایشهای ژئوتکنیک مهندسی معدن شامل ( تعیین کلیه آزمایشهای شیمیایی ، انواع آزمایش برش مستقیم ( آزمایشگاهی و برجا ) بر روی ترکیب انواع مصالح و خاکها ، تهیه طرح اختلاط کاشین ( تعیین دانه بندی ، حدود اتربرگ ، حد انقباض ، تراکم و نفوذ پذیری و …. برای هر اختلاط مصالح معدنی، ) اندازه گیری مقاومت الکتریکی خاک و محاسبه حساسیت حرارتی خاک در اعماق مختلف
  • کلیه آزمایشهای مربوط به مکانیک سنگ معدن ( شامل دسته درزه های توده سنگ از مغزه های حاصل از حفاری های اکتشافی و برداشت RQD سنگ ، تعیین مقاومت فشاری و سختی سنگ با استفاده از چکش اشمیت  تعیین کلاس و طبقه بندی خاک و سنگ تعیین پارامترهای مرتبط با سنگ (مدول بالک،دانسیته خشک و اشباع، طبقه بندی سنگ با روش RMR ، تعیین شاخص دوام سنگ،تک محوری درصد رطوبت ،اندیس، ،مدول الاستیک ،ضریب یواسون سه محوری خشک و اشباع،  ISRM )
FA