۱ . بزرگراه شمالی کرج

موضوع پروژه : تأمین مالی ، طرح ،تامین مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ساخت بزرگراه شمالی کرج  (EPCF)

کارفرما : شهرداری کرج

۲ . راه آهن تهران-پرند

موضوع پروژه : عملیات طراحی ، تامین و احداث افزایش خطوط راه آهن تهران –پرند قطعه اول  (EPC)

کارفرما : اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۳ . پل تقاطع ماهان-آزادی کرج

موضوع پروژه : طراحی، تهیه، تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت تقاطع بلوار ماهان-آزادی (EPC)

کارفرما : شهرداری کرج

۴ . پل شبنم

موضوع پروژه : مطالعات ، طراحی ،تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات ساخت پل شبنم بر روی نهر دلمبر کرج (EPC)

کارفرما : شهرداری کرج