۱ . بزرگراه شمالی کرج

موضوع پروژه : تأمین مالی ، طرح ،تامین مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ساخت بزرگراه شمالی کرج  (EPCF)

کارفرما : شهرداری کرج

۲ . راه آهن تهران-پرند

موضوع پروژه : عملیات طراحی ، تامین و احداث افزایش خطوط راه آهن تهران –پرند قطعه اول  (EPC)

کارفرما : اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۳ . زیرگذر تقاطع ماهان– آزادی کرج

موضوع پروژه : تأمین مالی ـ طرح ـ تهیه و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات ـ  ساخت تقاطع غیر همسطح بلوار ماهان-آزادی به صورت E.P.C

کارفرما : شهرداری کرج

۴ . پل شبنم

موضوع پروژه : مطالعات ، طراحی ،تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات ساخت پل شبنم بر روی نهر دلمبر کرج (EPC)

کارفرما : شهرداری کرج

FA