پروژه پل شبنم کرج

موضوع پروژه :   مطالعات ، طراحی ،تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات ساخت پل شبنم بر روی نهر دلمبر کرج
هدف پروژه : کاهش حجم ترافیک و حل معضل ترافیکی در محل باغستان و تسهیل دسترسی با توجه به ازدحام جمعیت خودرویی و عرض کم معبر جهت دسترسی به بیمارستان البرز با اتصال خیابان شبنم به بوستان در اراضی باغستان

موقعیت جغرافیای : کرج-  باغستان حد فاصل خیابان بوستان ۹ به خیابان شبنم ۸ – روی نهر دلمبر
وضعیت پروژه :  اتمام عملیات صحرایی ، مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی عمومی و مهندسی ، کنترل کیفی و انجام آزمایشهای مقاومت مصالح ( بتن ، سیمان و میلگرد ) .

گروه مشارکت : توسعه و سرمایه گذاری عمران ایثار سبلان و مهندسین مشاور  اردام

ژئوتکنیک و خدمات جنبی  : مهندسین مشاور زمین ساخت آزما

FA