• مطالعات ارزیابی لرزه ای و تهیه گزارش های لرزه خیزی و محاسبه طیف طرح ویژه ساختگاه
  • خدمات مشاوره زمین شناسی مانندتهیه نقشه ها وپروفیل های زمین شناسی عمومی و زمین شناسی مهندسی برای پروژهای سد، تونل،پل و غیره
  • مطالعات و ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای
  • انـجام آزمـایشهـای ژئوفیزیک ژئوالـکتریک ولرزه نگـاری سطحی و درون چـاهی جهت تعیین پـارامترهای ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خـاک و سنگ
  • انواع مطالعات پهنه بندی و ریز پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل زمین لغزش ، روانگرایی ، و اثرات ساختگاهی
  • مطالعات مسیریابی مبتنی بر زمین شناسی مهندسی در پروژهای خطی از قبیل خطوط لوله نفت،گاز و آب و همچنین خطوط انتقال نیرو و تهیه پلان وپروفیلهای طولی و عرضی
  • مطالعات لرزه‌ زمين ساخت شامل تعیین عمق سنگ و ضخامت پوسته، گسل­های فعال یا با توان جنبش در پیرامون ساختگاه ، برآورد پارامترهای لرزه خیزی ، برر سی پارامترهای جنبش نیرومند زمین ، مطالعات تحلیل خطر ، برآورد بیشینه مقادیر شتاب با روش های مختلف
  • تهیه طیف ویژه پاسخ لرزه ای زمین
  • ارزیابی اثرات ساختگاهی و تعیین تیپ لرزه ای ساختگاه
  • برآورد طیف طرح در سنگ کف و سطح زمین
  • کلیه خدمات مرتبط با زمین شناسی مهندسی و مهندسی زلزله بر اساس نیاز کارفرما
FA